وبنامه شهیدان کاشان

اسامی شهدا

0 1 عباس شبیه خوانی محمدعلی
0 2 رضا شبیه خوانی محمدعلی
0 3 امیرحسین نخودکار علی محمد
0 4 پرویز نهادی غلامعلی
0 5 حمیدرضا شاه ملایی  
1 1 ناصر فکری عباسقلی
1 2 سید مصطفی حجازی سید حسن
1 3 محمد داودآبادی عباس
1 4 محمدعلی گبرآبادی حسن
1 5 علی سعید بیگلر احمد
1 6 سید محمد رفاهی حسین
1 7 حاج جواد یزدانی علی
1 8 علیرضا یزدانی جواد
1 9 اللهیار جهانگیر جواد
1 10 عباسعلی شیرخدایی غلامرضا
1 11 علی اکبر زاهدی محمود
1 12 حاج محمود زاهدی محمد
1 13 احمد زاهدی محمود
1 14 جواد شعار اصغر
1 15 سعید شعار اصغر
1 16 سیدعلی ابهری مقدم سیدحسین
1 17 محمد راجی احمد
1 18 جواد سیاهکاری احمد
1 19 حبیب الله رحیمی منفرد حسن
1 20 محمدرضا رحیمی منفرد حسن
1 21 حسن ذاکری رحمت الله
1 22 اصغر فرخ پی رضا
1 23 علی اصغر خیامی حسین
1 24 علیرضا درودگر اسدالله
1 25 سیدشکرالله اجتهد سیدرضا
2 1 غلامعلی رضائی خیرالله
2 2 اکبر کلیابی احمد
2 3 غلامحسین نجیب رضا
2 4 اکبر صادقی جهقی عباس
2 5 محسن مازوساز علی
2 6 محمد مازوساز علی
2 7 جواد ترنجی امرالله
2 8 مهدی ترنجی امرالله
2 9 رضا ترنجی امرالله
2 10 حسین سربندی احمد
2 11 غلامرضا شعبانزاده علی
2 12 قاسم خباز کاشانی محمد
2 13 رضا حاجی عظیمی عین الله
2 14 حسین وحیدی طلب اکبر
2 15 سیدمرتضی امامی سیدحسن
2 16 محمدجعفر کاظمی عباس
2 17 محمدرضا صادقی خرمدشتی حسین
2 18 رضا عمو اوبائی غلامحسین
2 19 علی بخشیان اکبر
2 20 محسن فخره ای حبیب الله
2 21 ابوالفضل مناقبی اسدالله
2 22 احسان حاجی جعفری محمد
2 23 محسن احتشامی غلامرضا
2 24 محمدرضا علیزاده ماشاالله
2 25 مهدی مزرعتی عباس
2 26 حسینعلی زیارتی حسن
2 27 جعفر علیزاده حبیب الله
2 28 محمود یگانه تالی حسن
2 29 محمدرضا فرزانه آقا کشی؟
2 30 سیدعلی اکبر یاالله سید حسن
2 31 سید محمد سجادی سیدرضا
2 32 سید عباس سجادی سیدرضا
2 33 مهدی صفاریان حیاتعلی
2 34 علیرضا نیکویی حسن
2 35 احمد دباغ غلامرضا
2 36 احمد عرب جوشقانی علی
2 37 جعفر ترکیان اسدالله
2 38 علی مصدق محمد
2 39 حمید قزاآنی اسدالله
2 40 جواد تصدیقی فرد حسین
2 41 محمد ناجی آبادی رضا
2 42 تقی یوسفی علی محمد
3 1 ناصر فیروزیان احمد
3 2 محمدرضا عصاری محمد
3 3 علیرضا مشیرنژاد علی محمد
3 4 علی کفاش یزدی غلامرضا
3 5 علی اصغر باغمیرانی ماشاالله
3 6 حسین باغمیرانی ماشاالله
3 7 محمد باغمیرانی ماشاالله
3 8 حسین زلفی حسن
3 9 حبیب الله آصفی علی
3 10 جواد سعادت نیا حسین
3 11 محمود قدیری ماشاالله
3 12 حمید فتی علی
3 13 محمد پیران زاده ماشاالله
3 14 محسن پیران زاده ماشاالله
3 15 احمد گـلی محمد
3 16 محمود گـلی محمد
3 17 علی اکبر صانعی ابراهیم
3 18 جعفر کریم زاده حسین
3 19 حسن فرجی پور بمان علی
3 20 حسین الماسی حسن
3 21 رحمت الله ذاکرمسگر محمد
3 22 محمدرضا حسن زاده خلج اکبر
3 23 علی موحدپور علی محمد
3 24 محمدرضا اسماعیلی حمزه
3 25 حسین روشن قیاس ماشاالله
3 26 علی اکبر بنفشه میرزآقا
3 27 جواد صادقی قدمعلی
3 28 محمد صادقی محمود
3 29 اصغر فخار علی
3 30 محمود(محمد) آقاباقری اسماعیل
3 31 حسین گل محمدی ماشاالله
3 32 علی اکبر گل محمدی ماشاالله
3 33 احمد خانزاده کاشانی علیمحمد
3 34 محمد قنبری کاشانی محمود
3 35 علیرضا نجیب میرزا
3 36 محمد عطوفی علی
3 37 محمد واعظی رحمت الله
3 38 سیدمهدی رسولی نژاد سیدمحمد
3 39 وحید (اصغر؟) صدوقی علینقی
3 40 سیدعلی ولی زاده سیداسدالله
3 41 محمدرضا دهقانی حسین
3 42 احمد دهقانی حسین
3 43 محمدرضا دیمی شکرالله
3 44 محمدتقی چهارباغی حسن
3 45 حسین شکرریز رحمت الله
3 46 محمود داروغه غلامرضا
3 47 احمد داروغه غلامرضا
3 48 رضا چکبرمفرد جعفر
3 49 مرتضی رضازاده لواف عباس
3 50 جواد رضازاده لواف عباس
3 51 ماشاالله علی محمدی قاسم
3 52 محمدرضا جوانی محمد
3 53 علی اصغر رویان علی
3 54 احسان الله قاسمیه عباس
4 1 سیدعباس موسویان سیدمحمود
4 2 سید محمدخلیل ثابت تقی
4 3 سیدعلی ثابت تقی
4 4 سیدمصطفی سیدحسن زاده جواد
4 5 علی معمار محمد
4 6 محمد اخلاقی علی
4 7 محمدرضا آبیاتی علی
4 8 سید مرتضی هاشمی مرقی سیدرضا
4 9 احمد بخشیان ماشاالله
4 10 علی اکبر بخشیان ماشاالله
4 11 حمیدرضا دبیری فرد اصغر
4 12 ابوالفضل رمضانی اسماعیل
4 13 مصطفی صدقی محمود
4 14 محمد شاهزیدی حسن
4 15 سیدمحمد بنی هاشمی سیدرضا
4 16 محسن طهماسبی رضا
4 17 علی اکبر باباقربانی حسن
4 18 محسن شاپوری نژاد حسن
4 19 حسین دلخوش حیدر
4 20 محمدحسین فلاحی قهرودی نصرت الله
4 21 حسین عطوف علیمحمد
4 22 احسان نظامی پور محمود
4 23 حسینعلی آذرپیوند علی نقی
4 24 تقی ایاری محمد
4 25 علی ایاری محمد
4 26 حسین محمدزاده حسن
4 27 علی محمدزاده حسن
4 28 احمد نصرالله کاشی حسین
4 29 حمیدرضا راحتی نصرالله
4 30 محمد تسلط حسین
4 31 مهدی ترک آبادی  
4 32 محمد جواد خاکسار محسن
4 33 جعفر خاکسار محسن
4 34 عباس عموزاده احمد
4 35 حجت الله (فضل الله) خباز کاشانی رحمت الله
4 36 محمود خباز کاشانی خلیل الله
4 37 محمدرضا چیمه ای حسینعلی
4 38 رضا نساجیان محمد
4 39 اصغر خاندائی علی
4 40 محمد خاندائی علی
4 41 حمیدرضا وطنی علی اکبر
4 42 حسینعلی شعبانزاده جعفر
4 43 علی تقی زاده محمود
4 44 احمد قربانعلی زاده علی اکبر
4 45 احمد طرقی محمود
4 46 ناصر پنجاهی عباس
4 47 حسین جویپا ماشاالله
4 48 محمود بدیعی حسینعلی
4 49 حسین حاجی کریمی محمد
4 50 سیدتقی نخلی سیدعلی
4 51 سیدسعید نخلی سیدعلی
4 52 عباس نامور ابوالقاسم
4 53 سیدرضا جهازیان سید حسن
5 1 محمودرضا چناری جواد
5 2 محسن چناری جواد
5 3 حسین درودگر جواد
5 4 علیرضا محلوجی ماشاالله
5 5 سیدمحسن آقامیری سیداحمد
5 6 حمیدرضا حسن زاده اکبر
5 7 سیدحسن سیدی سیدجواد
5 8 سیدمصطفی واجدی سید جلال
5 9 علی اسدی هاشم
5 10 غلامرضا تندر یوسف
5 11 امیرحسین جعفری طاهری محمد
5 12 علیرضا بوستانکار رضا
5 13 محمود عقاداتی عباس
5 14 محمد عباس زاده حبیب الله
5 15 علی عبداللهی حبیب
5 16 غلامرضا علیزاده علی اکبر
5 17 جواد کریمی محمد
5 18 محسن عرب زاده نعمت الله
5 19 محمود فدوی عباس
5 20 محسن زراعتکار حسین
5 21 ماشاالله جعفری نظام
5 22 جواد جعفری نظام
5 23 مرتضی حق پرست اسدالله
5 24 حسن جاویدان غلامرضا
5 25 غلامحسین دستاران نظرعلی
5 26 حسین زینلی محمد
5 27 اصغر غلامی مقدم شعبانعلی
5 28 ابوالفضل خانعلی دوست عبدالعلی
5 29 محمدرضا بزرگی حبیب الله
5 30 حمیدرضا طحانی حسن
5 31 حسن صدوقی ابوالقاسم
5 32 جعفر اصغری علی
5 33 محمدعلی آستانه محمدآقا
5 34 حسین کردمیل علی
5 35 حسین صمدیان محمد
5 36 ماشاالله سقاحضرتی علی
5 37 محمد دانشیار احمد
5 38 خلیل تکبیرگو قاسم
5 39 محسن تکبیرگو قاسم
5 40 سید محمد ولی زاده سید امیر
5 41 محمدرضا مسعودی نیا محمد
5 42 اکبر فلاحی میرزامحمد
5 43 علی رجب زاده محمود
5 44 ابراهیم جویبار علی
5 45 حسام الدین گل پر سید محمد
5 46 سیدحسین جهازیان سیدجواد
5 47 سیدعلی اکبر نخلی سیدمحمد
5 48 سیدسعید نخلی سیدمحمد
5 49 علی اصغر امیدی تقی
5 50 سیدعلی اکبر زاهدی سیدعباس
5 51 سیدعلی اصغر زاهدی سیدعباس
6 1 مهدی هوشمند لطیف
6 2 مسعود گلشن رضا
6 3 حسن شکرریز محمد
6 4 حسین پاک طینت محمد
6 5 تقی پاک طینت محمد
6 6 عباس شهرابی حسین
6 7 سید حسن رضوی سیدعباس
6 8 سید مصطفی رضوی سیدعباس
6 9 رمضانعلی رمضانی غلام
6 10 مهدی آبیاتی حسین
6 11 صادق اصفهانی غلامحسین
6 12 ماشاالله رحیمی زارع محمد
6 13 محمود گدازچی علی محمد
6 14 عباس هاشمی زارعیان علی
6 15 مجید فراتی غلامحسین
6 16 حسین مرادیان نصرالله
6 17 محسن جهانی احمد
6 18 علی (امیر) تقی زاده محمد
6 19 فضل الله امیری خالدی حسن
6 20 عباسعلی حمامی محمد
6 21 علیرضا زیارتی علی عباس
6 22 سید علی ساطع سید حسن
6 23 ابوالفضل آرامش رضا
6 24 حبیب الله غلام زاده اکبر
6 25 ماشاالله تنباکوکار محمود
6 26 محسن هاشمی کربلائی حسین علی
6 27 احمد فلاح رضا
6 28 رضا قاسمی عباس
6 29 محمد پیرصنعان علی اکبر
6 30 سیدحسین کمانی سیداحمد
6 31 حسین قمری علی
6 32 محسن قمری علی
6 33 مهدی لسان نظام الدین
6 34 عباسعلی سلطانی فر احمد
6 35 رضا سلطانی فر احمد
6 36 محمدرضا نشاسته گیر عباس
6 37 علی اکبر باقرزاده مهدی
6 38 عباس سلمانیان علی
6 39 حسین سخنور علی محمد
6 40 جلال عبدالحفیظی حسین
6 41 جواد رمضانزاده عباس
6 42 سیدحسین حسنی نژاد باغی عباس
6 43 ماشاالله چهل خرمن رضا
6 44 ماشاالله راحتی اسماعیل
6 45 عباس رحیمیان عبدالرحیم
6 46 امیرحسین صاحب هنر حسن
6 47 مهدی هنردار حسین
6 48 محسن حاجی جعفری علی
7 1 سیدحسن اجتهد سیدفخرالدین
7 2 حسین مازوچی جواد
7 3 امیرمنصور مازوچی عباس
7 4 محمدعلی جهانگیر تیمور
7 5 محمد رجب زاده علی
7 6 رضا کرباسی زاده مسگر حسین
7 7 حسین فارسی حسن
7 8 حاج علی فارسی حسن
7 9 محمود قائمی حیدرعلی
7 10 اکبر میرزایی محمدحسن
7 11 محمد حسن زاهدی حبیب
7 12 احمد حسین عراقی محمد
7 13 حسن هاشمیان عباس
7 14 علی محمد رضازاده لواف حسن
7 15 محمدرضا رضازاده لواف حسن
7 16 حسین سعیدی محمود
7 17 اکبر صنعتکار ابراهیم
7 18 حسین صنعتکار ابراهیم
7 19 علی اکبر بوجاری غلامرضا
7 20 اصغر گلستانی حسن
7 21 علیرضا شبخوان محمد صادق
7 22 محمد حسین حسن بیکی محمود
7 23 علی اصغر شاه حمزه(شاحمزه) علی محمد
7 24 محمدرضا سلطانی نژاد علی اکبر
7 25 اکبر علی بلندی رضا
7 26 محمود تقی زاده علی
7 27 علی اکبر احمدی اسدالله
7 28 عباس الوانکار علی محمد
7 29 مجید دواتگران عباس
7 30 علیرضا سهایی محمود
7 31 محمدرضا سهایی محمود
7 32 غلامرضا گلی نیاسری حسین
7 33 حسینعلی اکبرزاده اکبر
7 34 محمدرضا طلوعی سلطانعلی
7 35 علی قربانیان رضا
7 36 علی اصغر موغاری محمد
7 37 حسین باقری فرد محمد
7 38 علی اکبر باقری فرد محمد
7 39 ماشاالله نمکی مهدی
7 40 مرتضی نشاسته ساز نعمت الله
7 41 جواد بیکی محمد
7 42 نصرت الله عبدالله زاده حسین
7 43 نعمت الله عبدالله زاده حسین
7 44 سیدمحمد سیدی سیدکمال
7 45 رحمت الله زعفرانی محمد علی
7 46 غلامرضا پودات رمضان
7 47 مسعود اصالت منش ناصر
7 48 احسان مهرابی رضا
7 49 علی توکلی حسینعلی
7 50 جواد قربانعلی زاده رحمت الله
7 51 علی قربانعلی زاده رحمت الله
7 52 محمد هاشمی زارعیان اسماعیل
7 53 جعفر پیوسته ماشاالله
7 54 علی اسلامی تبار احمد
7 55 حسین اسلامی تبار احمد
8 1 محمدرضا گلچهرگان برات
8 2 حسین حمدیان محمد
8 3 حمیدرضا وجگونی حسن
8 4 احسان چراغبیکی اکبر
8 5 منصور زارع میدان امیر علی
8 6 محمدعلی زارع میدان امیر عباس
8 7 جواد چاوشی محمد
8 8 محمد حلوائی علی
8 9 سیدعلیرضا بهشتیان سیدرضا
8 10 علی چرخ تابان محمد
8 11 جواد باغشیخی رحمت الله
8 12 محمدرضا آقاجانی قزآانی رمضانعلی
8 13 جهانگیر فلاح محمدخان
8 14 حسین ملاباقری عباس
8 15 سیدمصطفی میرحسینی سیدمرتضی
8 16 محمد ارغوانی اسدالله
8 17 محمد خیامی محمود
8 18 حسن خیامی محمود
8 19 مرتضی بهمنی خلیل
8 20 سیدحسین سیدی سیدحبیب الله
8 21 حسن ابوالفضلی ماشاالله
8 22 احمد نوشین فر ابراهیم
8 23 محسن اقبالی سلیمان
8 24 غلامحسین صادقی علی خان
8 25 حمیدرضا بلبل زاده محمد
8 26 حمیدرضا کاظم زاده محمد
8 27 محمد جواد غلام زاده رضا
8 28 علی اکبر کریمیان غلامعلی
8 29 علی قپانی فرد حسین
8 30 محمد کریم زاده اسماعیل
8 31 الله یار توفیقی کاشانی علی
8 32 حمیدرضا عبدالشاه محمد
8 33 حسین رادبخت ماشاالله
8 34 عباسعلی نصیری فرد ماشاالله
8 35 سعید امیر اکبر
8 36 محمد زارع توتستانی محمود
8 37 مهدی خیامی فتح الله
8 38 محمد خیامی فتح الله
8 39 حسین حلاجی مجرد علی اکبر
8 40 محسن چله دوان محمود
8 41 علی اصغر جمالی حسین
8 42 محمد عبدالله زاده حسن
8 43 اسماعیل جعفری زاهد حسین
8 44 محمود صادقی علی
8 45 مهدی صادقی علی
8 46 محمودرضا لسان قوام
8 47 محمدتقی علیزاده علی محمد
8 48 علی نقی علیزاده علی محمد
8 49 محمد رضا زین ساز مانده علی
8 50 رضا رضائی نائب علی
8 51 حسین مهندس عباس
8 52 علی عامری مرتضی
8 53 محمدتقی پکوک عباس
9 1 جواد تمنائی ماشاالله
9 2 محسن حسن بیکی رضا
9 3 حمیدرضا نائینی خلیل
9 4 عزیزالله ستوده شکرالله
9 5 حبیب الله ستوده شکرالله
9 6 جواد زین العابدین مقدم ماشاالله
9 7 علی اکبر زجاجی عباس
9 8 جعفر زجاجی عباس
9 9 سیدحسن سیف کاشانی سیداحمد
9 10 علی اکبر وارانی سیف الله
9 11 علی اصغر وارانی سیف الله
9 12 جواد صادقی عباس
9 13 عباس نرگسی نژاد غلامرضا
9 15 محمدرضا الله پرست رحمت الله
9 14 حمیدرضا الله پرست رحمت الله
9 16 علیرضا فروتن عباس
9 17 سیدعلی ثنائی سیدرضا
9 18 صفرعلی آذریون حسن
9 19 فرج الله طاهری فرد اکبر
9 20 حبیب الله ولیان ولی الله
9 21 جواد شعبانزاده رضا
9 22 علی مسجدسرایی عباس
9 23 علی اصغر دیماسی اکبر
9 24 حسن عبدالحفیظی غلامعلی
9 25 جواد غیاثی محمد
9 26 سیدمحمود جهانگرد سیداصغر
9 27 محسن پوراسماعیلی عباسعلی
9 28 حسن پویان عباس
9 29 حمیدرضا عسگری حسن
9 30 محسن تعظیمی حسن
9 31 سعید عابد علی
9 32 علی فلاح مصطفی
9 33 سعید شیرازی حسین
9 34 علی بانی نصرالله
9 35 محمدحسین احمدی محمدمهدی
9 36 حسین امامی پور احمد
9 37 ولی الله بزمیان غلامحسین
9 38 مهدی صفاری نژاد نصرالله
9 39 عباسعلی رزاقی جواد
9 40 سیدرحیم مسعودی آقاسید
9 41 یدالله آلویی کاشانی عباس
9 42 علیرضا رمضانی احمد
9 43 سیدمحمد قربانی نیا سیدحبیب
9 44 جواد بیابان نورد رضا
9 45 محسن قنبرزاده علی عباس
9 46 جواد آین حسینعلی
9 47 احسان اخ الصنایع محمود
9 48 محسن اخ الصنایع محمود
9 49 حسن جعفری خراسانی جواد
9 50 ابوالفضل زائرامام ابوالقاسم
9 51 سید محمد رضوی سیدابراهیم
10 1 محمدحسین اشتری علی
10 2 محمدرضا اشتری علی
10 3 حمید سلیمانی نژاد محمد
10 4 داود دادرس علی اکبر
10 5 علی محمد نوبخت علی اکبر
10 6 حمید شریف الحسینی علی
10 7 اکبر مسجدسرایی غلامحسین
10 8 حسن محبوبی علی محمد
10 9 احسان محبوبی علی محمد
10 10 مرتضی توکلی کاشانی حسن
10 11 سیدمحمدرضا کامل سید جواد
10 12 مهدی بلدی نژاد عباس
10 13 علی اکبر فرمانیان عباس
10 14 مرتضی پیله وری حسین
10 15 حسن انواری احمد
10 16 جواد پورواحدی علی
10 17 محمد مقصودی نیا اکبر
10 18 محمد خیرخواه علی
10 19 عباس فهیمی نژاد علی
10 20 جواد مسجدی عباس
10 21 حسین قربان زاده رضا
10 22 سید عباس حسینی سید ولی الله
10 23 محمد تراب حبیب زاده ابراهیم
10 24 حسین حبیب زاده ابراهیم
10 25 احسان کافی زاده حسینعلی
10 26 سیدعلی ناظری سیدفرج الله
10 27 اسماعیل جعفرآبادی محمد
10 28 جواد آسیابانی علی محمد
10 29 ایرج عنایتی حسین
10 30 حبیب الله شیرقربانی علی
10 31 محمدرضا تقیان تقی
10 32 علی تقیان تقی
10 33 حسین رئیسی رحمت الله
10 34 جواد کلاهمال اکبر
10 35 عباس دهقانی حسن
10 36 احسان عابد غلامحسین
10 37 محمدرضا احمدی مقدم امرالله
10 38 مهدی احمدی مقدم امرالله
10 39 ایرج شوقی خیرالله
10 40 غلامحسین شایان عباس
10 41 محمد جوادیان عبدالله
10 42 محسن کاظم زاده علی محمد
10 43 محسن حداد حبیب
10 44 محسن درخشش فر مهدی
10 45 احسان پورواحدی حسین
10 46 ماشاالله باقری حسین
10 47 عباس زیلوباف کویری علی اصغر
10 48 احمد طاعتی محمد
10 49 رضا یکشنبه ای حسن
10 50 غضنفرالله ناظمی رحیم
10 51 سیدعلی اصغر کیا سیدعلی
10 52 محمدحسین شجری عباس
10 53 محمد چهارباغی علی
10 54 خلیل قسمت کننده حسن
11 1 رضا شمس آبادی علی اکبر
11 2 حسین جلالی اکبر
11 3 علی اکبر اکبریان محمد
11 4 محمد خسروی حسن
11 5 عباس خسروی حسن
11 6 علیرضا دیمکار محمود
11 7 صدرالله قپانداری عزیزالله
11 8 حسین رضا حاج لتحری محمد
11 9 غلامرضا سجادی نژاد محمد
11 10 سیدحسن نقشه چی سیداحمد
11 11 حسن ضیافت میرزامحمد
11 12 غلامحسین عربی ناصر
11 13 سید حسین حمصی سید عباس
11 14 احسان مهدیزاده غلامحسین
11 15 نصرالله حیدریان محمد
11 16 علیرضا شبانی محمد
11 17 سیدحسن چاوشی سیدمحمد
11 18 اصغر آذوغ محمد
11 19 ماشاالله خیرخواه حسینعلی
11 20 ماشاالله عامری مقدم جلیل
11 21 سید عباس تقریری سید محمود
11 22 سیدعلی قپانی سیدمیرزا
11 23 محمدتقی تقوایی قدرت الله
11 24 رضا دلال خراسانی حسین
11 25 رسول قریبی ابوالقاسم
11 26 مرتضی سروی زاده عباس
11 27 محمود متقی کاشانی اکبر
11 28 احمد سجادی فرد محمد
11 29 ابوالفضل فرمانیان رمضانعلی
11 30 رضا رحیمی کاشانی حسین
12 1 حمیدرضا آبام علی
12 2 اسماعیل محمدی مجرد عباسعلی
12 3 ماشاالله درخشش پور عباس
12 4 مهدی عظیمی کاشانی رضا
12 5 محمدرضا پناه حسن
12 6 احسان صلواتی مطلق محمد
12 7 سید رضا حجازی پور سید محمد
12 8 سید مهدی حجازی پور سید محمد
12 9 علی ظهیری نیا یحیی
12 10 عزیزالله جنت براتعلی
12 11 سیدمهدی گلساز سید جعفر
12 12 محمدحسین باغبان غلامعلی
12 13 حسن حسین زاده علیمحمد
12 14 سیدمهدی بهشتی سیدمحمد
12 15 مهدی عامری علی
12 16 محسن صادق زاده اکبر
12 17 علی محمد کهکشانی محمود
12 18 جعفر صابری فرد حسینعلی
12 19 عباس محمدیه عین الله
12 20 محمد محمدیه عین الله
12 21 اسفندیار طوطیان علی اکبر
12 22 حسین خاکباز عباس
12 23 تقی عسگرزاده اصغر
12 24 محمدتقی محمدزاده حسن
12 25 احمدرضا مطلبی علی
12 26 حسین عرفاتی احمد
12 27 رضا هاشمی آقامیر
12 28 علی میرزازاده محمد
12 29 مهدی فیض آبادی حسین
12 30 علی اکبر نجارباشی عباس
12 31 جواد زاهدی حسینعلی
12 32 محمد رضا زاهدی حسین
13 1 سیدعلی نکویی سید محمد
13 2 سید خسرو نکویی سید محمد
13 3 حسین ظفرمند رضا
13 4 محمد پارسا دینعلی
13 5 علی اصغر نیک بین ماشاالله
13 6 جواد نادری حسین
13 7 عباس محسن زاده رضا
13 8 غلامرضا حق پرست علی
13 9 محمد تقوائی غلامرضا
13 10 مهدی حسینی محمد
13 11 محمدرضا زائر کاظمینی اکبر
13 12 علیرضا وطن دوست علی محمد
13 13 سهراب عامری اسماعیل
13 14 حسن تاک اکبر
13 15 محمدحسین صفایی نژاد عباس
13 16 جواد اسدالله زاده خارکن حبیب
13 17 حسین کرباسی حسن
13 18 امیرحسین بوستانی محمود
13 19 حسن خدائی علیرضا
13 20 محمد خدائی علیرضا
13 21 حسین زارع توتستانی محمد
13 22 حسن زارع توتستانی محمد
13 23 محسن پورمحمدیان قاسم
13 24 احسان موحد رستگاری محمد
13 25 حسن موحد رستگاری محمد
13 26 علی اصغر مستوری غلامحسین
13 27 محسن پورمعینی محمد
13 28 منصور نقره ای یوسف
13 29 احسان رزاقی مجرد محمد
13 30 حمیدرضا شریفی نژاد محمد
13 31 مهدی معصومی حسین
13 32 مجید معصومی حسین
13 33 عباس آسمانی فرج الله
14 1 سید محمد ساداتی سیدعباس
14 2 علی اصغر حدادی محمود
14 3 محمدرضا فاطمیه احمد
14 4 ماشاالله امامی جزی احمد
14 5 محمدرضا امامی جزی احمد
14 6 ماشاالله عرب زاده محمد
14 7 علی اکبر عرب زاده محمد
14 8 محمدعلی زارعی محمد
14 9 جعفر اصولی محمود
14 10 محمدرضا نظری حسن
14 11 علیرضا مسافری ایوالله
14 12 ابوالفضل لسان شهاب
14 13 حمیدرضا عباس زاده محمد
14 14 حسین عباس زاده محمد
14 15 احسان تاجرنیاسری عباس
14 16 علی تاجرنیاسری عباس
14 17 مهدی کوه پیما مصطفی
14 18 جواد حاج تقی زاده تقی
14 19 علی صالحی نورالله
14 20 محمدرضا نوروزی ابوالقاسم
14 21 عزت الله صادقی علی
14 22 احمد هیئتی حسن
14 23 حسین عمو حسنی محمود
14 24 احمد پورتوکل رضا
14 25 سید محمود عمارتی سید هاشم
14 26 محمود سیاحی حسین
14 27 احسان حبیب زاده روح الله
14 28 محمد یزدانی مانده علی
14 29 محسن استادزاده ماشاالله
14 30 محسن شاهرودیان علی
14 31 احمد معصومی غلامرضا
14 32 علی آقا پژویان اکبر
14 33 محمد بدیعی حبیب الله
14 34 حسین موتابیان محمدعلی
15 1 عباس کاشانی پور مرتضی
15 2 سیدمحمود میرحسینی سیدمحمد
15 3 علیرضا زارع صالحی رمضان
15 4 سیدنظام میرعظیمی سیداحمد
15 5 رضا چیت سازیان نصرالله
15 6 محمد شیرقربانی احمد
15 7 محمد امامی رضا
15 8 سیدمحسن موسوی سیدمحمود
15 9 علی اصغر میرزایی حسین
15 10 جعفر وطنی علی محمد
15 11 اصغر صمیمیت عباس
15 12 محسن الوانکار محمد
15 13 حسن عبداللهی نصرالله
15 14 اصغر فتاح حسینعلی
15 15 محمد رضا حسن بیکیان عباس
15 16 علی امامیان حسن
15 17 محمد امامیان حسن
15 18 حسین سرانجام غلامرضا
15 19 حسین خصاف غلامرضا
15 20 سید علی حسینیان سید رضا
15 21 حسین الماسی عباس
15 22 حسین تنباکوکار محمد
15 23 ناصر علی دارائی حسن
15 24 علی ساربان فرد محمد تقی
15 25 عباس قمری حسینعلی
15 26 علی اکبر عبادی فرد حبیب
15 27 ابوالفضل شیخ استرکی احمد
15 28 فضل الله احمدی مقدم حسین
15 29 مسعود غفاری ماشاالله
15 30 مرتضی جارچی مهدی
15 31 حسین صباغ زاده محمد
15 32 سیدمحسن بهی ماشاالله
16 1 نورالله زاهدی خیرالله
16 2 حسین قطان محمد
16 3 سعید حسن بیکی تقی
16 4 حسین منتخبی حسن
16 5 محمدرضا حسینیان مقدم رضا
16 6 مصطفی نیازی محمد
16 7 حسن رضائی محمداسمعیل
16 8 علیرضا عربیان امان الله
16 9 علی پهلوان زاده حسین
16 10 مهدی حدادپور عباس
16 11 ماشاالله قربانپور میرزا
16 12 محمدتقی سیاحی حسینعلی
16 13 ابوالفضل باغشمالی محمد
16 14 حسین سعیدی پور علی
16 15 محمد جعفری قزاآنی حسین
16 16 محمود علی حسینی رضا
16 17 محمود چاوشی غلامرضا
16 18 علی اکبر زارع مجرد اسماعیل
16 19 عباسعلی زارع مجرد اسماعیل
16 20 علی عباسی مقدم حسین
16 21 محمدحسین نجفی عباس
16 22 محمد مبشرپور ابراهیم
16 23 احمد اکبری نیا حسین
16 24 سید مصطفی محتشمیان سیدعلی اصغر
16 25 سیدحسین نوبختی سیدعلی
16 26 اکبر رمضانپور حسن
16 27 ابوالفضل ذوقی علی
16 28 محسن چوخیده علی
16 29 عباس حمیدی علیخان
16 30 علی محمد میدان امیری حبیب
16 31 محمدرضا بارفروش علیمحمد
16 32 علی اصغر بارفروش علیمحمد
16 33 جواد بارفروش علیمحمد
16 34 محسن بارفروش علیمحمد
17 1 حمیدرضا حسین زاده رحمت الله
17 2 غلامرضا خیامی حسن
17 3 محمد گلیاسیان علی
17 4 اسدالله حدادی  
17 5 غلامعلی گندمکار جواد
17 6 محمدعلی بریانی رضا
17 7 محمدرضا قائمی مطلق علی محمد
17 8 مهدی انصاری نژاد مرتضی
17 9 جواد قبوری محمد
17 10 غلامعلی عباسی گلستانه عباس
17 11 عباسعلی کوچکی خیرالله
17 12 محمدرضا بری غلامعلی
17 13 علی اصغر بری غلامعلی
17 14 ابراهیم عربی محمد
17 15 محمد بادیان ماندعلی
17 16 کریم بدیعی فرد نصرالله
17 17 احسان ادیب تقی
17 18 غلامرضا مقصدی نصرت الله
17 19 محمدتقی عابدینی علی
17 20 علیرضا لطفی زاده امرالله
17 21 مهدی فائضی احمد
17 22 یونس علی داودی صاحبعلی
17 23 غلامرضا محمدی محمد جواد
17 24 علی خاکی کاظم
17 25 حسین کاظمی علی اصغر
17 26 حسین فرج الله زاده حسین
17 27 علی محمد یقار غلامرضا
17 28 محمدرضا طحانی قزاآنی رمضانعلی
18 1 مجتبی چمنی مجرد محمد علی
18 2 رضا هادی زاده عباس
18 3 محمد ستایش پور اکبر
18 4 حسن خاکی عزیزالله
18 5 محمدحسین مومنیان ماشاالله
18 6 محمد واحدی رمضانعلی
18 7 حسین پیرصنعان حسن
18 8 مجید مختاری علی
18 9 محمد رمضانپور مفرد رمضانعلی
18 10 محمدرضا نجابت ؟؟
18 11 سیدرضا موسوی سیدفرج الله
18 12 محمود رضا ابوالفضلی غلامحسین
18 13 ماشاالله رضا حاجی لتحری اسدالله
18 14 علیرضا وزیری نژاد لطف الله
18 15 احسان قائمی علی
18 16 عباس بخشی هاشم
18 17 رضا بیدگلی رجبعلی
18 18 محمد حسین زاهدی رمضان
18 19 محمدحسین هلی حسن
18 20 حسین علیزاده محمود
18 21 محمد مدرس زاده حسین
18 22 محمدرضا رضوانی سیف الله
18 23 غلامرضا شیرینکار حسن
18 24 علی فتال حسن
18 25 محمد صباغی حبیب الله
18 26 سیدمجتبی شجاع الدینی سیدمصطفی
18 27 علیرضا خشنودی احمد
19 1 غلام بارفروش حبیب
19 2 عبدالله نورمحمد (افغانی) محمد
19 3 رضا کوهی محمد
19 4 جعفر باقرزاده غلامرضا
19 5 سیدحسین میرموسوی سیدرضا
19 6 مجید حجازیان عباس
19 7 داود همایونی غلامحسین
19 8 علیرضا همایونی غلامحسین
19 9 حمید دقیقی علی
19 10 مجید دقیقی علی
19 11 مجتبی دقیقی علی
19 12 محمد یاوری تبار حبیب
19 13 محسن خیامی یدالله
19 14 حسین خیامی یدالله
19 15 علی محمد مرتضوی حسین
19 16 محمدرضا الماسی عباس
19 17 سیدحسنعلی پیروزنیا سیدنصرالله
19 18 محمدرضا خاکسار نجاتعلی
19 19 حسین نبی عباس
19 20 سید محمود حسینی پناه سید علی
19 21 مصطفی رستمی عباسعلی
19 22 حسن آرام حسین
19 23 احمد فرگاه حسین
19 24 حسن ابوالفضلی آقاتقی
19 25 امیر خرمی خرمدشتی محمد
19 26 عباس جویبار ماشاالله
19 27 محمدرضا معینی امرالله
19 28 علی عباسیان حسین
19 29 محمد قندی آبادی حسین
19 30 محمد امیر گراوندی پاپی مراد
19 31 سیدمرتضی بنی هاشم سیدمهدی
19 32 علی اسدزاده احمد
19 33 سید سعید حدادی سید علی
19 34 حسین علی مهدی آرانی قلی
19 35 ناصر علی مهدی آرانی قلی
19 36 منصور علی مهدی آرانی قلی
19 37 عباس تابنده علی
19 38 امیرحسین کوره پز حیدر
19 39 ملک راعی احمد
19 40 احمد دیانت حسن
19 41 اکرم ساعدی ماشاالله
19 42 قدسیه سخی قمصری حسین
19 43 فاطمه کوچی محمد
19 44 مرتضی رضائی محمد
19 45 عبدالله اسدالله زاده خارکن اسدالله
19 46 محمدرضا ابراهیم زاده کویری حسین
19 47 امیرحسین شادروان حسن
19 48 شایسته حاجی کریمی کریم
19 49 ابوالفضل سلمانی زاده علی
19 50 مصطفی خادمی رحمت الله
19 51 محمدرضا خندان حسین
19 52 علیرضا عبدالله زاده مقدم حسین
19 53 حسین تحقیقی میرزا
19 54 محمدرضا رضائیان حشمت الله
19 55 محمدرضا الماسی بیدگلی حسن
19 56 عبدالله الماسی بیدگلی حسن
20 1 حمیدرضا فروزانفر اصغر
20 2 مصطفی عبدالشاه حسین
20 3 مصطفی پارچه باف محمد
20 4 حسن زاهدی احمد
20 5 مهدی دیده بان عباس
20 6 سعید کبیری حسن
20 7 امیر مسعود غلامی ولی الله
20 8 غلام رضا غلامی ولی الله
20 9 ابوالفضل باغشیخی محمد
20 10 غلامحسین باغشیخی محمد
20 11 رضا باغشیخی علی
20 12 علی آقاجعفری جعفر
20 13 هانی سنگی علی محمد
20 14 محمدرضا مزرعتی علیجان
20 15 محمدعلی امین آبادی صفرعلی
20 16 محسن زیلوئی محمد
20 17 اسماعیل سنایی فتح الله
20 18 مهدی طبلچی حسین
20 19 اسماعیل جعفری قه رضا
20 20 ابوالفضل فلزی علی
20 21 علی اصغر زارع اقبالی حسین
20 22 ابوالفضل ابوالفضلی محمد
20 23 سید مهدی حجازی سید محمود
20 24 حسین مقدسی خیرالله
20 25 رمضانعلی اشنوئی مجرد حیدر
20 26 محمد معیری غلامحسین
20 27 احمد شمشیری عباس
20 28 سیدعباس بهمنچه سیدعلی
20 29 امیرعباس سرگردان عزیزالله
20 30 احمد فرجی پور قدمعلی
20 31 امیرعباس جعفری نطنزی محمد
20 32 علی عالمیان حبیب الله
20 33 حسن عالمیان حبیب الله
20 34 علی اصغر شاکری چراغعلی
20 35 احمد حکیمی کاشانی عباس
20 36 حسین نظری قهرودی اسدالله
20 37 حسین تقی نیاسر عباس
20 38 حسن حبیبی زاده نعمت الله
20 39 اصغر سلطانی اکبر
20 40 سید احمد خبازی سید مهدی
20 41 حسین عطار نیاسر محمد
20 42 حمیدرضا طایفه خبازی محمد
20 43 حسین کهتری علی
20 44 مرتضی توکلی عباس
20 45 اصغر محسنی محمد
20 46 محمد قلعگر محمود
20 47 حسینعلی بخشی حسین
20 48 سیداصغر موسوی سیدعلی
20 49 محمدرضا مکاری اسماعیل
20 50 مرتضی شجاعی زاده غلامحسین
20 51 حسین گدازچی علیرضا
20 52 حسن ترسلی احمد
20 53 علی علی عظیمی محمد
21 1 حسنعلی حسامی علی اکبر
21 2 محمد نیک فر حسین
21 3 رضا حدادپور اسماعیل
21 4 سید مصطفی دولتی سیدباقر
21 5 علیرضا صفایی حسام
21 6 محمد شاهمیری حسین
21 7 سیدابولفضل محتشمیان سید حیدر
21 8 محسن سقایی حسن
21 9 عباس یاوری تبار حسین علی
21 10 مرتضی معصومی عیسی
21 11 جواد نمدیان محمد
21 12 شهید گمنام روح الله
21 13 سیدرضا ارزانی سیدماشاالله
21 14 مهدی شیخ استرکی علی اکبر
21 15 ابوالفضل صباغ پور قاسم
21 16 امین الله ابوالحسنی قزآانی نصرالله
21 17 اصغر صدرآبادی علی
21 18 علی اکبر رضائی یدالله
21 19 علی قیومی قدم علی
21 20 سیداصغر سید ناصری سیدجمال
21 21 منصور قاسمی حسین
21 22 مهدی رضوانی یزدلی علی
21 23 محسن شاداب عباس
21 24 مهدی یزدانخواه علی
21 25 غلامرضا براتی علی
21 26 اکبر کاظمی غلامحسین
21 27 محسن علائیان عباس
22 1 علی مرغی  
22 2 نعمت الله مطهریان  
22 3 عباس درستکار  
22 4 محمد عباسی  
22 5 قاسم رحیم زاده  
22 6 محمدرضا ترنجی  
22 7 علی پاکزاد نسب  
22 8 احمد موته ای  
22 9 احمد چراغ بیگی  
22 10 حمید تسلیمی  
22 11 سيدمجتبي حسینی سيدمحمد
22 12 ابراهیم وفی؟  
22 13 خالی    
22 14 غلامرضا طرق  
22 15 علی اصغر جنوبی کاشانی  
22 16 حسین زوار رضا  
22 17 ناصر مقامی  
22 18 سید حسین رسولی منش  
22 19 محمد جعفر زیلوچی  
22 20 علیرضا سجادی  
22 21 غلامرضا صباحی یزدلانی  
22 22 رضا عامری  
22 23 حسین عسگری کاشانی  
22 24 حسین نعمتیان  
22 25 حسین اکرامی فر  
22 26 علیرضا ذراتی  
22 27 حسین اکبرزاده عرب  
22 28 محمدرضا رسولی زارعی فرد  
22 29 خالی    
22 30 میثم تراشی  
22 31 میثم شکاری  
22 32 سید محمد کاظم زاده  
22 33 جواد قربانعلی زاده  
22 34 علیرضا ایماندوست  
22 35 مرتضی یاوری پناه  
22 36 محسن کمپانی  
22 37 ماشاالله ژاله خواه  
22 38 رضا امانپور محمد
22 39 محمدرضا قاسم زاده علی اکبر
22 40 حسن جویبار ابراهیم
22 41 سید علی جعفری سادیانی سید کمال
22 42 سعید خدامیان مرقی علی
22 43 علیرضا ابریشمی بیدگلی ابوالقاسم
22 44 جواد مشهدی رضائی حسین
22 45 حسین عباسی کاشانی رحمت الله
22 46 عباس متقی مالک اشتر
گزارش تخلف
بعدی